vedanta madrid@Por segunda vez tenemos la gran suerte de recibir a uno de los maestros vivientes más aclamados y respetados en la enseñanza de Vedanta.

¿Qué es Vedanta?
Vedanta es una metodología  de enseñanza y un instrumento de conocimiento (pramana) que tiene como finalidad revelar la naturaleza de uno mismo, mostrando, probando y haciendo ver con el entendimiento  que el Ser (uno mismo) es verdaderamente libre de toda limitación.

¿Dónde se aprende Vedanta?
En el estudio tradicional de Vedanta uno ha de estudiar bajo la tutela de un maestro competente en la metodología de la enseñanza y en la asimilación y transmisión del conocimiento que imparte.

Swami  Dayananda es un maestro tradicional de Advaita Vedanta (no-dual). Swamiji enseña las Upanishads, La Bhagavad Gita, etc. siguiendo los textos originales en Sanskrito que incluyes los comentarios de Shankara-Acharya

>
Fecha 15 de Octubre (Jueves)
Programa

19.30-20.30 PM Conferencia
20.45-21.30 Preguntas y respuestas

El programa será traducido integramente del inglés al castellano

Flyer en PDF para descargar

 
Lugar Centro Mandala
C/ Cabeza 15. Madrid
Ver Mapa
Precio 15 euros
Organizador Yoga Flow y grupo de estudio de Bhagavad Gita http://yogaflow.org
Inscripciones

1.Ingrese el importe en la cuenta:
2100 1583 81 0200110796
(Titular Yoga Flow S.L.).
En concepto de transferencia anote su nombre completo y el nombre del curso.

Tambien puede realizar el pago en mano el mismo día del evento. (rogamos puntalidad)

2.Envie un e-mail a info@yogaflow.org con su nombre completo indicando que ha hecho el ingreso.
Recibira confirmacion de la inscripcion via e-mail.

Información Yoga Flow
Tlf: 91 842 97 70
email: info@yogaflow.org
www.yogaflow.org


about swami dayananda saraswati

Swami Dayananda Saraswati es un aclamado maestro de “Vedanta” (enseñanza que revela la naturaleza de uno mismo). Swamiji ha estado enseñando la filosofía védica en India durante más de cinco décadas y alrededor del mundo desde 1976.

Su conocimiento  de la cultura occidental y la comprensión  de los problemas actuales  junto con su profunda comprensión hacen de él un maestro sin igual que consigue transmitir la visión del “Vedanta” de una forma excepcionalmente clara y sencilla. 


¿Cómo se aprende Vedanta?

El maestro desenvuelve  y expone en forma oral  las enseñanzas   y el estudiante escucha, contempla, investiga, razona,  medita,  discierne  y pregunta al maestro sus dudas sobre la enseñanza.  

¿Qué interés tiene estudiar Vedanta para un prácticante de Ashtanga Yoga?

En el Yoga Sutra 2.1 según la traducción de BKS Iyengar se dice : “Un ardiente celo en la práctica, el estudio del si-mismo y de las escrituras, y la entrega a Dios son las obras del Yoga

Para el adepto al yoga el estudio de las escrituras como instrumento de conocimiento ayuda a comprender,  complementar  y enriquecer el entendimiento de nuestras prácticas  y conocimientos  así como a eliminar conceptos y creencias erróneas.

Swami Dayandana visita por segunda vez España

Su visita a Madrid brinda de una oportunidad única a todos los buscadores de la verdad que desean estudiar durante bajo la guía de este gran maestro.

Swami Dayananda ha participado en conferencias  en algunas de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, y también ha participado y promovido conferencias en foros globales,  como el fórum de las ONG en la ONU en 1980, la Convención Global de la UNESCO en Seúl, la Celebración del 50 aniversario de las Naciones Unidas, la Cumbre para la Paz Mundial en el Nuevo Milenio, el Congreso Internacional para la Preservación  de la Diversidad Religiosa, la Conferencia para la Preservación de los Lugares Sagrados, la Asamblea Mundial para la Preservación de la Diversidad Religiosa, la Cumbre de Jóvenes para la Paz, la Iniciativa para la Paz Global de Mujeres Religiosas y Líderes Espirituales, el diálogo Hindú-Cristiano con el Consejo Mundial de Iglesias, y la Cumbre de Líderes Hindú-Judía.

Profesor de profesores, Swami Dayananda ha impartido nueve cursos residenciales exhaustivos de  Vedanta, cada uno  de una duración de 30 a 36 meses.

Además de instruir, Swami Dayananda ha emprendido y patrocinado diversas causas humanitarias durante los últimos cuarenta y cinco años. Entre ellos, la de mayor alcance es el establecimiento de All India Movement for Seva en el año 2000. Premiada por las Naciones Unidas en 2005 con el estatus  consultivo de  ECOSOC (Economic and Social Council –Asamblea Económica y Social). Esta organización está dedicada al servicio de las personas en áreas remotas de India, principalmente en el campo de la Educación y la atención Sanitaria.


Conferencias por Swami Dayananda Saraswati:
El discernimiento del problema fundamental (PDF)
La visión del Vedanta, tu eres el todo (PDF)
Enlaces de interés :
Arsha Vidya en Español.
Arsha Vidya Gurukulam. Instituto de Vedanta

Swami Dayananda Ashram

 

swami dayananda

swami dayananda

swami

 

 Videos de Swami Dayananda Saraswati: